2016-06-29 10:02:08

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (29.06.2016)


staż, szkolenia indywidualne, bon na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Logo1                                                                                         Logo 2

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)”
Realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia:
- staż - 40 osób
- szkolenia indywidualne – 12 osób
- bon na zasiedlenie – 5 osób
- jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej- 15 osób
 
Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

- w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie, mające ustalony Profil pomocy I lub II, które spełniają kategorie osób z  grupy NEET, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  1. Nie pracuję tj. jestem  bezrobotny(a), zarejestrowany(a) w urzędzie pracy.
  2. Nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym).
  3. Nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Grupy priorytetowe POWER:

  1. osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją PO WER
    1. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,
    2. osobę bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25- 29 lat,
  2. niepełnosprawni, tj. posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  3. o niskich kwalifikacjach, tj. posiadający ukończoną szkołę podstawową, gimnazjalną, ponadgimnazjalną (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową).

- posiadają zaplanowaną formę wsparcia w  ramach Indywidualnego Planu Działania i spełniają wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do korzystania z jednej z wyżej wymienionych form wsparcia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wypełnią i podpiszą deklarację uczestnika projektu w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w momencie skierowania na fakultatywną formę wsparcia u swego doradcy klienta.

W przypadku wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne, realizowane będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy (nieprzerwany okres co najmniej 90 dni) na minimum 1 etatu, bezpośrednio po zrealizowanej formie wsparcia.


W przypadku bonów na zasiedlenie niniejsza forma wsparcia realizowana będzie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66n.)


Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

Warunki udziału i aneks, oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do pobrania poniżej w załączniku

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Warunki udziału w projekcie załącznik warunki udziału.pdf 2016-06-29 10:13:04 Kępiński Paweł
Aneks do warunków udziału w projekcie załącznik aneks 1 do warunków udziału.pdf 2016-06-29 10:13:18 Kępiński Paweł
Wniosek na DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach projektu załącznik DZIALALNOSC - wniosek o srodki na działalnosc gospodarczaPO WER 01 2016.doc 2016-06-29 10:13:41 Kępiński Paweł
Wniosek na STAŻ w ramach projektu załącznik STAZ - Wniosek o organizacje stazu osoby bezrobotnej 2016.doc 2016-06-29 10:13:56 Kępiński Paweł
Wniosek na SZKOLENIE w ramach projektu załącznik SZKOLENIE - Wniosek Szkolenia Indywidualne 2 PO WER 2016 od 06.2016.doc 2016-06-29 10:14:14 Kępiński Paweł
Ogłoszenie - skan z podpisem załącznik ogloszenie_power.pdf 2016-06-29 10:14:27 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 29.06.2016 09:02
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2016 09:44
Liczba wyświetleń: 3486

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER 29.06.2016 09:12 Paweł Kępiński
2 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER 29.06.2016 09:11 Paweł Kępiński
3 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER 29.06.2016 09:02 Paweł Kępiński