2016-01-14 09:11:02

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2016


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego.

Minister właściwy do spraw pracy przyjął następujące priorytety wydatkowania środków KFS w 2016 roku:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.* (nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016)

* art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.) - „Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.”

W celu przyznania środków KFS należy spełnić co najmniej jeden z powyższych priorytetów.

Wniosek o przyznanie środków należy złożyć w okresie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia, a z uwagi na obowiązek rozliczenia środków wnioski przyjmowane są najpóźniej do dnia 30.09.2016 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pok. nr 3.

Braniewo, 14.01.2016 r.

 

Druk wniosku do pobrania poniżej w załączniku

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o naborze KFS załącznik OgloszenieKFS-poprawione.pdf 2016-01-19 13:48:36 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 14.01.2016 08:11
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2016 14:18
Liczba wyświetleń: 2665

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2016 14.01.2016 08:11 Paweł Kępiński