2015-05-05 13:22:48

Informacja o projekcie


 

W związku z realizacją projektu
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)”

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:
- staż - 135 osób
- szkolenia indywidualne – 19 osób
- bon na zatrudnienie – 33 osoby
-bon zasiedleniowy – 7 osób
 
Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

- w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie, mające ustalony Profil pomocy I lub II, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
1) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
- osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją PO WER
1) osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat
2) osobę bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25- 29 lat
- posiadają zaplanowaną formę wsparcia w  ramach Indywidualnego Planu Działania i spełniają wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do korzystania z jednej z wyżej wymienionych form wsparcia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wypełnią i podpiszą deklarację uczestnika projektu w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w momencie skierowania na fakultatywną formę wsparcia u swego doradcy klienta.
W przypadku wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne, realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres minimum trzech miesięcy.
W przypadku bonów zatrudnieniowych i bonów na zasiedlenie niniejsze formy wsparcia będą realizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z art. 66m. i art. 66n.)
Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 05.05.2015 12:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2416

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował