2014-06-25 10:45:03

Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego


Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 598) umożliwiła powiatowym urzędom pracy udzielanie wsparcia pracownikom i pracodawcom w postaci nowego instrumentu rozwoju zasobów ludzkich – Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy:

  1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
  2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
  3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
  4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
  5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

  1. Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
  2. Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W latach 2014-2015 środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

 

W przypadku zainteresowania nową formą aktywizacji prosimy o kontakt z urzędem pracy, tel. 55 644 32 22, 55 644 29 12

 

Zapotrzebowanie na środki KFS należy zgłaszać do 10.07.2014 r.

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego załącznik Informacja_pracodawcy_KFS.pdf 2014-06-25 10:45:48 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 25.06.2014 09:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3554

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował