2011-11-29 09:46:31

Prace społecznie użyteczne


Skierowanie bezrobotnego bez prawa do zasiłku do wykonywania prac społecznie użytecznych - Art. 73a. ustawy

Prace społecznie użyteczne– oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;

Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 29.11.2011 08:46
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 11:14
Liczba wyświetleń: 4011

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Prace społecznie użyteczne 29.11.2011 08:46 Grzegorz Rudziński